Основен Анализи

Калциев хлорид в ОНД: производство, пазар и прогноза (11-то издание)

Структура на комплект: PDF файл (версия за четене и печат)

Състав на пакета: PDF и Word файлове (за копиране и редактиране)

Състав на пакета: PDF, Word, Excel файлове (изходни бази данни на митническата статистика на Руската федерация, статистика на железопътния транспорт на Руската федерация и др.) - версия с предоставяне на изходни данни

Състав на пакета: PDF, Word и Excel файлове (необработени данни), печатна версия 2 копия. (за представяне на кредитни организации)

Състав на пакета: PDF, Word и Excel файлове (необработени данни), печатна версия 2 копия, ppt презентация (за включване в инвестиционни проекти)

Този преглед е единадесетото издание на изследването на пазара на калциев хлорид в ОНД.

Наблюдението на пазара се провежда от 1995 г. насам.

Целта на изследването - анализ на пазара на калциев хлорид в Русия и страните от ОНД.

Обект на изследване е калциев хлорид, както в разтвор, така и в твърда форма.

Тази работа е кабинетно изследване. Източници на информация са данните на Държавния комитет по статистика на ОНД, Федералната държавна служба за статистика на Руската федерация (ФССС РФ), Държавната комисия по статистика (ГКС) на Украйна, държавните баланси на минералните запаси на Руската федерация и СССР, официалната статистика на железопътните превози на РЖД, Федералната митническа служба на Руската федерация (FCS на Руската федерация), Държавната митническа служба (CTS) на Украйна, Националният статистически комитет (NSC) на Република Беларус, Агенцията по статистика на Република Казахстан (RK). Също така бяха използвани материали от базата данни на ООН (UNdata), секторната и регионалната преса, годишните и тримесечните отчети на емитентите на ценни книжа, както и интернет страниците на производителите и потребителите на калциев хлорид, базата данни Infomine.

Хронологична рамка на изследването: 1995-2018; прогнозата е 2019-2025.

География на изследванията: Руската федерация - подробен анализ на пазара, други страни от ОНД - обемът на производството и външнотърговските операции.

Прегледът се състои от 6 части, съдържащ 108 страници, включващи 41 таблици, 20 фигури и приложение.

Първата глава от прегледа представя информация за съществуващите технологии за производство на калциев хлорид, техните характеристики и суровините, необходими за производството. Също така в този раздел са предоставени данни за основните източници, посоки и обеми на доставките на суровини.

Втората глава на прегледа е посветена на производството на калциев хлорид в страните от ОНД. Този раздел представя изискванията на съществуващата регулаторна и техническа документация за качеството на калциевия хлорид, предоставя статистически данни за обема на освобождаването на продукта в страните от ОНД, както и в Русия (разделени на твърди и течни), описва настоящото състояние на най-големите производители на калциев хлорид.

Третата глава от прегледа представя данни за външнотърговските операции на Русия, Украйна и страните от ОНД с калциев хлорид за периода 2000-2018 година.

Четвъртата глава предоставя информация за нивото на цените на калциев хлорид на вътрешния руски пазар през периода 2002-2018 г., както и анализира данни за промените в експортно-импортните цени на тези продукти в Русия през периода 2000-2018 г. и в Украйна през 2000-2017 г.

Петата глава на прегледа разглежда консумацията на калциев хлорид в Русия. Този раздел представя баланса на производството и потреблението на тези продукти, секторната структура на потреблението, описва текущото състояние на основните индустрии, консумиращи калциев хлорид, както и текущото състояние и перспективите за развитие на най-големите предприятия-потребители.

Шестата глава предвижда прогноза за развитието на руския пазар на калциев хлорид за периода до 2025 година.

Приложението показва адресите и данните за контакт на основните предприятия, произвеждащи калциев хлорид.

Целева аудитория на проучването:

- участници на пазара на калциев хлорид - производители, потребители, търговци;

Предложеното изследване изтъква ролята на референтна информация за маркетинговите услуги и специалистите, работещи на пазара на калциев хлорид.

Въведение

I. Технология на производството на калциев хлорид и суровини, използвани в промишлеността

I.1. Методи за производство на калциев хлорид

I.2. Основните доставчици на суровини

I.3. Насоки и обеми на доставки на суровини

II. Производство на калциев хлорид в страните от ОНД през 1995-2018

II.1. Качество на продукта

II.2. Обемът на производството на калциев хлорид в ОНД през 1995-9 месеца. 2018.

II.3. Основната компания-производители на калциев хлорид в ОНД

II.4. Настоящо състояние на най-големите производители на калциев хлорид

II.4.1. LLC Zirax (АД Каустик, Волгоград)

II.4.2. HaloPolymer Кирово-Чепецк ООД (Кирово-Чепецк, Кировска област)

II.4.3. АД "Соликамски магнезиев завод" (Соликамск, Пермски регион)

III Износ-внос на калциев хлорид (2000-2018 г.)

III.1. Износ-внос на калциев хлорид в Русия

III.1.1. Износ на калциев хлорид в Русия

III.1.2. Внос на калциев хлорид в Русия

III.2. Износ-внос на калциев хлорид в Украйна

III.2.1. Износ на калциев хлорид в Украйна

III.2.2. Внос на калциев хлорид в Украйна

III.3. Външна търговия с калциев хлорид за периода 2007-2017 в други страни от ОНД

IV. Преглед на цените на калциевия хлорид за периода 2000-2018 г.

IV.1. Вътрешните цени на калциев хлорид в Русия

IV.2. Динамика на експортно-импортните цени в Русия

IV.3. Динамика на експортно-вносните цени в Украйна

V. Потребление на калциев хлорид в Русия през периода 2000-2018 г. t

V.1. Баланс на потреблението на калциев хлорид

V.2. Структура на консумация на калциев хлорид

V.3. Основните индустриални потребители на калциев хлорид

V.3.1. Нефт

V.3.2. Пътна експлоатация и комунални услуги

V.3.3. Химическа и нефтохимическа промишленост

V.4. Основната компания-потребители на калциев хлорид

V.4.1. Филиал на "Газпромнефть-снабдяване" на Ямал (АД "Газпромнефть-Ноябрскнефтегаз", Ноябрск, Тюменска област)

V.4.2. LLC "Урал завод за противозалепващи материали" (Перм)

V.4.3. ООД "ЛУКОЙЛ-Западен Сибир" (Когалим, Ханти-Мансийски автономен окръг, Тюменска област)

VI. Прогноза за развитието на пазара на калциев хлорид в Русия до 2025 година

Приложение: Адресна книга на предприятията-производители на калциев хлорид в страните от ОНД (RF)

Таблица 1. Методи за производство на калциев хлорид от предприятия от ОНД

Таблица 2. Предоставяне на суровини за производството на калциев хлорид в содовите заводи в страните от ОНД през 1997 и 2014-2017.

Таблица 3. Основни находища на варовик, използвани в производството на калциев хлорид

Таблица 4. Доставчици на калциев хлорид в КХЗ на Карпов през 2010 г. - 9 месеца. 2018, t (в натура)

Таблица 5. Изисквания за качеството на калциевия хлорид (съгласно ГОСТ 450-77)

Таблица 6. Производители на калциев хлорид в страните от ОНД и техния капацитет (по отношение на 100% вещество) към началото на 2018 година

Таблица 7. Производство на калциев хлорид в страните от ОНД през 1995 - 9 месеца. 2018, хиляди тона

Таблица 8. Производство на течен CaCl2 в Русия през 2000-9 месеца. 2018 хил. Тона (в натура) *

Таблица 9. Производство на твърд калциев хлорид в Русия за 2000-9 месеца. 2018 хил. Тона (в натура)

Таблица 10. Страни вносители на калциев хлорид LLC "Zirax" през 2014-9 месеца. 2018, t (в натура)

Таблица 11. Най-големите руски получатели на калциев хлорид LLC "Zirax" през 2014-9 месеца. 2018, t (в натура)

Таблица 12. Най-големите руски потребители на CaCl2 HaloPolymer QC LLC през 2014-9 месеца. 2018, t (в натура)

Таблица 13. Страни вносители THK LLC HaloPolymer QC през 2014-9 месеца. 2018, t (в натура)

Таблица 14. Най-големите консуматори на течен калциев хлорид от ОАО СМЗ през 2014-9 месеца. 2014, t (в натура)

Таблица 15. Външна търговия с калциев хлорид в Руската федерация през 2000-9 месеца. 2018 хиляди тона (по отношение на 100% вещество)

Таблица 16. Стопанска структура на износа на калциев хлорид RF през 2000-9 месеца. 2018,% (по отношение на 100% вещество)

Таблица 17. Износ на калциев хлорид от предприятия на Руската федерация за 2011-9 месеца. 2018 хиляди тона (по отношение на 100% вещество)

Таблица 18. Страни вносители на руски калциев хлорид през 2011-9 месеца. 2018 хил. Тона (в натура)

Таблица 19. Най-големите предприятия-вносители на руски калциев хлорид през 2011-9 месеца. 2018, t (в натура)

Таблица 20. Страни износители на калциев хлорид в Русия през 2011-9 месеца. 2018 хиляди тона,% (по отношение на 100% вещество)

Таблица 21. Най-големите износители на калциев хлорид в Русия през 2011-9 месеца. 2018, t (в натура)

Таблица 22. Най-големите руски вносители на калциев хлорид през 2011-9 месеца. 2018, t (в натура)

Таблица 23. Външна търговия с калциев хлорид на Украйна за периода 2000-2017 г., т (по отношение на 100% вещество)

Таблица 24. Износ на калциев хлорид в Украйна за периода 2011-2017 г., т (по отношение на 100% вещество)

Таблица 25. Страни износителки на калциев хлорид в Украйна за периода 2011—2017 г., т (по отношение на 100% вещество)

Таблица 26. Най-големите доставчици на калциев хлорид в Украйна за периода 2011-2017 г., т (във физически план)

Таблица 27. Най-големите предприятия, които внасят калциев хлорид в Украйна за периода 2011-2017 г., т (в реално изражение)

Таблица 28. Външнотърговски операции с калциев хлорид в страните от ОНД през периода 2007–2017 г., т (физически)

Таблица 29. Цени на едро на предприятията-производители на калциев хлорид в Русия през 2002-2018

Таблица 30. Продажни цени на продуктите на LLC Zirax през януари 2019 г., рубли / тон, с ДДС

Таблица 31. Средни годишни цени на изнесения калциев хлорид от Русия за 2011-9 месеца. 2018, $ / t

Таблица 32. Средни годишни експортни цени на руските производители на калциев хлорид през 2011 г. - 9 месеца. 2018, $ / t

Таблица 33. Средни цени на основните страни, доставящи калциев хлорид на Украйна през 2011-2017 г., $ / т

Таблица 34. Средни цени на основните износители на калциев хлорид за Украйна за 2011-2017 г., $ / т

Таблица 35. Средни цени на калциев хлорид, изнасяни за Украйна от потребителите през 2011-2017 г., $ / т

Таблица 36. Обем на потреблението на калциев хлорид в Русия през 2000-9 месеца. 2018 хиляди тона (по отношение на 100% вещество)

Таблица 37. Структура на потреблението на калциев хлорид в Русия през 2015-2017. (по отношение на 100%)

Таблица 38. Основни потребители на калциев хлорид в Русия през 2015-2017 г., хил. Тона (в натурален вид)

Таблица 39. Доставки на калциев хлорид към „Газпромнефть-снабдяване” ООД през 2014 г. - 9 месеца. 2018, t (в натура)

Таблица 40. Доставки на калциев хлорид LLC "UZPM" през 2014-9 месеца. 2018, t (в натура)

Таблица 41. Доставки на калциев хлорид ООД ЛУКОЙЛ-Западен Сибир за 2014-9 месеца. 2018, t (в натура)

Фигура 1. Схема на амонячния метод за производство на сода по метода Solvay

Фигура 2. Производствена схема на калиев хлорат с образуване на калциев хлорид

Фигура 3. Производство на калциев хлорид в ОНД през 1995-9 месеца. 2018 хиляди тона (по отношение на 100% вещество)

Фигура 4. Обем (kt) и структура на производството на калциев хлорид в Руската федерация през 2000-9 месеца. 2018. (по отношение на 100% вещество)

Фигура 5. Производство на калциев хлорид в LLC Zirax през 2000-9 месеца. 2018 хиляди тона (по отношение на 100% вещество)

Фигура 6. Производство на суров калциев хлорид LLC "Zirax" през 2000-9 месеца. 2018 хил. Тона (в натура)

Фигура 7. Получаване на СаС12 в Halopolymer QC Ltd. през 2000 - 9 месеца. 2018 хиляди тона (по отношение на 100% вещество)

Фигура 8. Производство на търговски CaCl2 в Halopolymer QC Ltd. през 2000-9 месеца. 2018 хил. Тона (в натура)

Фигура 9. Производство на калциев хлорид в ОАО СМЗ през 2000- 9 месеца. 2018 хиляди тона (по отношение на 100% вещество)

Фигура 10. Динамика на износа-внос на калциев хлорид в Русия през 2000-9 месеца. 2018 хиляди тона (по отношение на 100% вещество)

Фигура 11. Делът на износа в производството на калциев хлорид в Русия през 2000-9 месеца. 2,018.,%

Фигура 12. Делът на експортните доставки на калциев хлорид в обема на неговото освобождаване от руските производители през 2014-9 месеца. 2,018.,%

Фигура 13. Динамика на вноса на калциев хлорид в Украйна за периода 2000-2017 г., т (по отношение на 100% вещество)

Фигура 14. Динамика на експортно-вносните цени на калциев хлорид в Руската федерация през 2000-9 месеца. 2018, $ / t (в натура)

Фигура 15. Средни годишни цени на калциев хлорид, внесени в Русия през 2011 г. - 9 месеца. 2018, $ / t

Фигура 16. Динамика на цените на вноса на калциев хлорид в Украйна за периода 2000-2017 г., $ / т (във физически план)

Фигура 17. Динамика на потреблението на калциев хлорид в Русия през 2000-9 месеца. 2018 хиляди тона (по отношение на 100% вещество)

Фигура 18. Основни направления на потреблението на течен калциев хлорид в Русия през 2017 г.,%

Фигура 19. Основни отрасли на потребление на твърд калциев хлорид в Русия през 2017 г.,%

Фигура 20. Прогноза за производството и потреблението на калциев хлорид в Руската федерация до 2025 г., хил. Тона (по отношение на 100% вещество)

Използването на горещи убождане: глюконат и калциев хлорид, както и магнезий

Горещо инжектиране на калциев хлорид преди въвеждането не се нагрява. Името му е продиктувано от спецификата на ефектите на прилаганото лекарство върху тялото. След такава инжекция човек има усещане за топлина, разпространяваща се в тялото, което започва с усещане за парене в областта на устната кухина. Това е горещи снимки, които се дават по време на настинки или алергии. Те се прилагат интравенозно и, разширявайки кръвоносните съдове, в първия момент създават топли усещания в цялото тяло. Има няколко вида такива лекарства, които се наричат ​​"горещи" инжекции. Много от тях отиват да попълват калция в организма.

Калциев хлорид

Този микроелемент е необходим за нормална сърдечна функция, подобрява съсирването на кръвта, помага при подаване на сигнали до мозъка и участва в образуването на костна тъкан. След преглед на неговите функции може да се заключи, че трябва да се използва калций:

 • бременни жени и жени по време на кърмене, защото по това време се изисква голямо количество от този микроелемент;
 • за хора, които по различни причини не усвояват калция от червата или с нормална диета, консумираното количество не достига нормата;
 • като допълнително лекарство за комплексна анти-шокова терапия;
 • като едно от средствата за елиминиране на алергични реакции и възпаления;
 • пациенти с билиарна, бъбречна или чревна колика;
 • за подобряване на кръвоносните съдове, намаляване на тяхната пропускливост.

Ако такава инжекция е въведена във вена с малък диаметър, тогава съществува риск от химическо изгаряне на лигавиците му, което води до различни усложнения като тромбофлебит и подобни заболявания. Ако случайно калциев хлорид попадне в мускула, а не във вената, некрозата, образувана след това, не може да бъде елиминирана без хирургическа намеса.

Преди да използвате тази гореща инжекция, лекарят определено ще установи дали тялото на пациента не е чувствително към калциев глюконат. Инжекцията се прилага бавно, бързото въвеждане е изпълнено със спиране на сърцето.

Калциев глюконат

Това лекарство не се използва само за възстановяване на липсващия минерал, но се използва и за лечение на кожни, възпалителни, алергични и съдови заболявания. Той е подобен на калциевия хлорид, но действа по-нежно.

Този инструмент се въвежда в тялото по три начина:

 • интравенозно бързо или с капкомер;
 • интракардиално, в пространството на един от нейните вентрикули.

Калциевият глюконат не може да се прилага на деца, поради вероятността от тъканна некроза. Интрамускулните инжекции с това лекарство са изключени.

 • с комплексно лечение на алергични реакции, дори ако те са възникнали като страничен ефект върху други лекарства;
 • да спре кървенето;
 • при хронични заболявания, като постоянна диария или бъбречна недостатъчност;
 • по време на хода на заболяванията на дихателните органи: туберкулоза и бронхиална астма;
 • за укрепване на стените на сърцето и кръвоносните съдове.

След инжектиране на калциев глюконат може да започне повръщане, гадене и брадикардия.

"Горещите" инжекции включват също така описания по-долу препарат.

магнезия

Това се прави интрамускулно, а понякога и интравенозно. Инжектирайте медикамента бавно, обикновено в задните части, защото това е мястото на тялото с най-голямо натрупване на мускулите. Най-често се използва горният им квадрант.

Магнезията се използва при бременни жени, изложени на риск от спонтанен аборт. Използва се и:

 • за предотвратяване на припадъци и отпускане на стените на кръвоносните съдове;
 • с хипертония, за намаляване на високото налягане;
 • за подобряване на кръвообращението чрез разширяване на артериите.

След инжектирането е необходимо да прекарате известно време в хоризонтално положение, така че получената магнетизация да не застине. Някои хора не могат самостоятелно да прехвърлят ефектите си, те се предлагат обезболяващи.

Предозирането на лекарства може да доведе до неизправност на дихателната и нервната система. Често има сънливост и слабост.

Показания за използване на горещи инжекции са много, но всяка от тях работи по различни начини. Калциевият иглуконат хлорид с неправилна доза може да предизвика преждевременно раждане, а магнезият, напротив, се предписва за предотвратяване на спонтанен аборт. Естествено, такива сериозни инжекции трябва да се извършват само от специалисти, самолечението е забранено от тях. Всяко предозиране може да бъде вредно за здравето.

Възможно ли е да се предпишат горещи инжекции за деца, за да се допълни калций? Д-р Комаровски отговаря.

Какво е горещо убождане и какви са индикациите за назначението?

В съвременната медицина, много иновативни и високотехнологични методи на лечение, много от които имат напълно необичаен вид. След известно време практиката на новаторски подход, този метод става класика, но много от тях могат да бъдат запомнени от пациентите за дълго време. Един от тези "запомнящи се" методи за лечение и профилактика са горещи изстрели, които са придружени от чувство на топлина или дори усещане за парене, отклоняващо се в цялото тяло. В същото време не всеки знае какъв тип инжекция е и за какво може да се направи, което е подробно разгледано в тази статия.

Горещ бод - защо се нарича така?

Хората, които някога са срещали гореща инжекция в живота, са сигурни, че е просто невъзможно да се забрави това чувство. Такива изявления и описания предизвикват още повече въпроси и недоразумения. За да се постигне по-голяма яснота, е необходимо да се развенчават няколко погрешни схващания по отношение на този вид наркотици.

Трябва да започнем с факта, че лекарството не се нагрява преди инжектиране, има температура, равна на температурата на човешкото тяло. Също така е важно да се отбележи, че самата телесна температура след въвеждането на веществото в организма изобщо не се увеличава. Друга важна забележка е, че лекарството не се инжектира интрамускулно, ако инжектирането се извършва директно в съединителната тъкан, а не в самия кръвен поток, тогава са възможни сериозни последствия. Оптималният път на приложение на лекарствения разтвор е интравенозен.

Името "гореща инжекция" има този вид инжектиране, защото след процедурата тялото се чувства активно разпределение на горенето и топлината в цялото тяло. Първо, усещането е локално и то се разпространява от горе до долу, разтваря се в кръвния поток. Глобалното чувство на огън преминава през цялото тяло, което е причината за името на групата от разтвори за инжекции.

Това чувство се случва, защото препаратите се основават на органични и неорганични соли. Тези вещества значително разширяват кръвоносните съдове, което води до ефект, характеризиращ се с „огнен“ критерий.

Показания за инжектиране на горещи вени

Трябва да разберете, че тази група лекарства е предимно източник на калций в организма. Днес медицината знае много случаи, в които калций в таблетна форма не е достатъчен. Поради тази причина може да бъде предписан комплекс от горещи инжекции калциев глюконат или калциев хлорид интравенозно. Описаните лекарства допринасят за ефективната терапия и превенцията на много заболявания. По-долу са дадени два основни вида горещи инжекции с подробно описание на показанията за лечение с конкретен инструмент.

Защо инжектирам калциев глюконат

Калциевият глюконат в повечето случаи се предписва под формата на таблетки, но понякога лекарите препоръчват инжектиране на разтвора интравенозно. Предписани лекарства за заболявания, характеризиращи се с тежка липса на калций в организма. Действително лекарство с увеличаване на пропускливостта на клетъчната мембрана, както и нарушена нервна дейност, дължащо се на лоша проводимост на сигналите на нервните възли в мускулите.

Горещи снимки с глюконат калций се предписват за нарушения в метаболизма и абсорбцията на витамин D в организма, включително и за такова заболяване като рахит. Той помага на дадено вещество да се справи с рязката загуба на калций поради нарушените метаболитни процеси, съпътствани от бързото елиминиране на калция. В рамките на горепосоченото горещо инжектиране може да се извърши, ако пациентът се придържа към почивка на легло за дълго време.

При хронична диария инжекциите с калциеви добавки са просто незаменими. Калциевият глюконат е необходим и в ситуации, характеризиращи се с продължителна употреба на различни лекарствени средства, като диуретици, антиепилепсионни лекарства и глюкокортикостероиди. Ефективно помага на това лекарство да се бори с кръвоизливи от различни видове, синузит, предписва се при бронхит, астматични пристъпи и други прояви на алергии.

Глюконатът се инжектира с калций в случай на отравяне с магнезиеви соли, както и с оксалова и флуорна киселина с всякаква степен на интензивност. Позволява ви да приложите ефективна терапия за сериозно увреждане на черния дроб. Инжекциите се използват по време на бременност, по време на кърмене и по време на раждане.

Защо да назначите калциев хлорид

По принцип, инжекции от калциев хлорид се предписват за заболявания, които намаляват калциевите йони в кръвта, както и увеличаване на алкалното ниво на течната тъкан. Подходящо е лекарството да се приема в случай, че тялото губи много бързо калция, което особено често се случва, когато пациентът не е активен. Задайте специфични инжекции за обостряне на алергичния процес, придружен от треска, дерматит, астма и т.н. Най-често този инструмент се бори с лекарствените алергии.

С помощта на разтвор на калциев хлорид се лекува висока пропускливост на кръвоносните съдове, кървене, тромбофлебит, васкулит. Лекарството се взема под високо налягане, както и възпалителни процеси на различни нива. Така например може успешно да се лекува възпаление на стената на гръдния кош, пневмония, възпаление на стените на матката. В този случай гинеколозите препоръчват използването на горещи инжекции по време на болезнени периоди.

Калциево-хлоридното лечение на дерматологични заболявания с различна тежест, включително сърбеж, псориазис и екзема е широко разпространено. Ефективно помага на черния дроб и бъбреците да се справят с токсините и токсичните вещества, натрупани в организма. Предписани са конкретни инжекции за повишаване на калия в кръвта, парализа и разширени вени.

Как да направите гореща инжекция интравенозно

Интравенозният начин на приложение на лекарства в тази категория е единственият правилен вариант за прилагане на инжекции. При слаб калциев дефицит могат да се предписват таблетки, но при сериозни заболявания е необходима незабавна помощ, а именно горещи инжекции със съдържание на калцинирана сол. Веществото се инжектира в голяма вена по три начина: струя, капене и електрофореза (при използване на токови разряди). Важно е да се отбележи, че лекарството трябва да влезе в тялото много бавно, за да не нарани стените на вената. Важно е да се помни, че когато разтвор попадне под кожата, се образува некроза на мастната тъкан, която изисква допълнителна терапия.

"Горещо инжектиране" на магнезий (магнезиев сулфат) интрамускулно

Описаното лекарство е фармакологичен калциев антагонист, т.е. вещество, което премахва калция от организма. Основната цел на лекарството - да се увеличи обемът на калий в кръвта и да се предотврати натрупването на калциеви соли. Въвеждане на лекарството интравенозно и интрамускулно в съответствие със задачата и текущия проблем. Трябва да се отбележи, че за да не се нарани, инжектирането трябва да се извърши в легнало положение, независимо от вида му. Предписани лекарства с цел местна анестезия, от алкохолизъм, за намаляване на производството на адреналин, понижаване на кръвното налягане и температура.

Противопоказания за назначаването на гореща инжекция

Има много ситуации, при които използването на горещи инжекции за увеличаване на калция в кръвта е невъзможно. Съгласно инструкциите, които описват как се използва лекарството, за да не се срещат странични ефекти, трябва да откажете лечението с него в следните ситуации:

 • повишен калций в кръвта;
 • при използване на сърдечни гликозиди;
 • онкологични заболявания;
 • бъбречна и сърдечна недостатъчност;
 • атеросклероза и др.

Отзиви

Мария: Когато имах двустранна пневмония, в допълнение към основното лечение в болницата, ми бяха дадени калциев хлорид - незабравими усещания.

Олга: В повечето случаи, когато се предписват инжекции с калций, препаратите могат да бъдат премахнати под формата на таблетки, тъй като калциевите соли се разтварят дори в студена вода и лесно се абсорбират в червата.

Григорий: Горещите удари ми помогнаха да се отърва от пневмония. Не е най-приятното усещане, но е много ефективно.

Vic: Когато имаше тежко обостряне на алергията, ми се дават инжекции от калциев хлорид в пулмологията - това ми помогна.

Без алергии!

медицински справочник

Калциев хлорид или калциев глюконат, който е по-добър

Алергичната реакция на организма към различни външни стимули е преди всичко патологични промени в работата на имунната система. Хората, които са предразположени към неочаквани реакции, не могат да понасят домашни любимци, прашец, домакински химикали, както и някои лекарства, на които здравият човек не реагира. Алергичните атаки се проявяват под формата на гъделичкане в гърлото и разкъсване, кожни обриви, хрема и сърбеж, в тежки случаи, кризата може да доведе до развитие на ангиоедем - животозастрашаващо състояние.

Лекарите казват, че алергичната предразположеност може да бъде наследствена или придобита, по-често в ранна детска възраст. Тъй като скелетът расте, много деца нямат калций, което предизвиква неочаквани реакции на храна, лекарства и контакт с алергени. Калциевият глюконат за алергии е най-често срещаното лекарство, предписано в комплексната терапия на такива заболявания, както и за тяхната превенция.

Непредвидени реакции на организма към дразнители могат да се проявят напълно по различен начин при всеки пациент, възникват в отделни случаи или при повтарящи се атаки. Изследвайки различни видове алергии в хода на изследването, лекарите стигнаха до заключението, че при повечето пациенти основната причина за силната реакция на организма при контакт с алергените е недостатъчният калций. Калциевият глюконат за алергии помага за регулиране на метаболитните процеси в организма и засяга следните показатели:

 • пропускливост на капилярните стени - при нормални нива на калция, съдовите стени стават по-плътни, което блокира достъпа на дразнители към кръвта и предотвратява развитието на сърбеж, кожни реакции и други прояви на алергия;
 • съединително тъканни клетки - калциевите препарати имат положителен ефект върху тяхната структура, в резултат на което клетъчната тъкан се регенерира, оказва се мощен антиоксидант, което води до ускоряване на възстановяването;
 • рискът от усложнения - при едновременното използване на това лекарство с група антихистамини, протичането на алергичното лечение е значително намалено, а възможните сериозни последствия за тялото са предотвратени;
 • интоксикация на тялото - калциев глюконат има диуретичен ефект, който допринася за по-бързото изхвърляне на натрупаните токсини, намалява подуването на тъканите и се отървава от алергичните прояви.

След като лекарството попадне вътре, то бързо се абсорбира от тъканта на тънките черва и след 1,5 часа след приемането му концентрацията му в кръвта става максимална. Калциевият глюконат може да проникне през плацентарната бариера и да влезе в кърмата, което трябва да се има предвид при кърмене.

Калциев глюконат ще помогне за справяне с уртикария и други видове обрив.

Алергичната реакция протича под въздействието на хистамин, прави съдовете по-пропускливи, разширява ги, така че плазмата прониква в междуклетъчното пространство, причинявайки подуване на тъканите. В кои видове алергии има такава клинична картина и се препоръчва използването на калциев глюконат:

 • уртикария;
 • сенна хрема;
 • ангиоедем;
 • кожни обриви, включително сърбежна дерматоза;
 • серумна болест.

Лекарят може също да предпише това лекарство за рахит, причинен от недостиг на калций, остеопороза, по време на бременност. Показанието тук е недостатъчното съдържание на компонента в организма, което причинява не само крехкостта на костите, нарушения в образуването на костния скелет, но и предразположение към алергии.

В някои случаи пациентът е алергичен към самия калциев глюконат, в тази ситуация приемането му е противопоказано. Съществува и списък с патологии, при които приеманото лекарство не само не помага, но може да влоши положението:

 • бъбречна недостатъчност;
 • атеросклероза;
 • чернодробно заболяване;
 • хиперкалцемия;
 • интоксикация на организма в резултат на отравяне с магнезиева сол, оксалова и флуорна киселина;
 • патология на хемостаза - по-специално повишено съсирване;
 • дисфункция на паращитовидните жлези - с тази патология калций не е подложен на асимилация.

Внимание! За да се избегнат странични ефекти и предозиране на лекарството, не е възможно самолечение, предписването на каквото и да е лекарство, дори и на пръв поглед безвреден като глюконат калций, трябва да се прави само от лекар.

В допълнение към факта, че калциев глюконат, както и всяко лекарство, пациентът може да е алергичен, въпреки че такива случаи са доста редки, лекарството има някои странични ефекти:

 • брадикардия;
 • дисфункция на храносмилателната система - проява на запек, диария, раздуване на корема, повръщане;
 • бъбречно увреждане;
 • хиперкалциемия.

Последният страничен ефект, хиперкалциемия, се наблюдава при неконтролирана употреба на лекарството и в резултат на предозиране. С прекомерно съдържание на калций тялото започва да полага калциева сол в различни органи и системи. Това състояние се проявява с неправилно кръвно налягане, редуващи се сънливост и слабост.

Предозирането на калциев глюконат може да предизвика постоянна слабост и сънливост.

Калциевият глюконат трябва да се приема стриктно по лекарско предписание, тъй като по време на лечението на алергията лекарството се предписва като част от комплексна терапия, лекарят взема предвид кръстосаното взаимодействие и избира необходимата доза.

Препоръчваните форми на лекарства са хапчета и инжекции. Въвеждане интравенозно или мускулно обикновено се извършва в болница, за лечение на тежки форми на алергични реакции.

Как да приемате лекарството, ако пациентът се лекува у дома? Таблетките се пият по следната схема:

Дозировката и времето на приемане на всяко лекарство може да се предписва само от лекар.

 • възрастни пациенти спазват дозировка от 9-10 грама. лекарство на ден, се препоръчва да се пие в 3 дози;
 • за млади пациенти (3-4 години) се препоръчва доза от 2 грама, като от 4 години можете да пиете по 3 грама на всеки, от 6 до 9 години - дневна доза е 6 грама, след достигане на 10-годишна възраст те използват 9 грама. лекарство на ден;
 • пациенти в напреднала възраст не се препоръчва доза от повече от 2 грама. на ден, тъй като в тази възраст калцийът се абсорбира много по-бавно в тялото.

Курсът на лечение се определя от лекаря, но той трябва да бъде най-малко 7 и не по-дълъг от 16 дни.

Възможно е да има две възможности за приемане на хапчета - разбийте правилното количество от лекарството в фин прах и го вземете с чаша вода. Или пийте необходимата доза хапчета с топло мляко, има мнение, че тази мярка ще позволи калцийът да се абсорбира по-бързо.

Важно е! По време на борбата с алергичните реакции, в допълнение към приема на необходимите лекарства и калциев глюконат, е необходимо да се получи необходимата доза витамин D, защото без този катализатор лекарството просто не се абсорбира в кръвта и няма да даде положителен ефект. През лятото, витамин D може да се получи от слънцето, често е извън, през зимата лекарят може да го предпише под формата на капки в правилната доза.

Фармацевтичният пазар предлага много лекарства с антихистаминови свойства, които могат да се прилагат дори в педиатричната практика, като всяка от тях има свои собствени индикации и особености. Но цената на тези средства е доста висока, така че лечението на алергиите струва на пациентите доста скъпо. В тази ситуация калциевият глюконат е ефективна алтернатива на такива лекарства. Ползи от лекарства:

 • безопасност - този факт е доказан от десетилетия на употреба, включително при деца и бременни жени;
 • наличност - лекарството е сравнително евтино и се продава във всички аптеки;
 • Ефективност - мощният ефект на калция е доказан не само по време на тестовете, но и по време на лечението на хиляди пациенти.

Като профилактичен агент, калциев глюконат се приема между периоди на обостряне на алергии, кратък курс.

Лекарството се предлага под формата на таблетки и капсули за инжектиране.

Калциевият хлорид се използва успешно и при алергии - облекчава спазмите на гладките мускули, намалява тежестта на възпалителните и алергичните реакции в организма, спомага за облекчаване на сърбеж, подуване, хрема и воднисти очи (основните симптоми на заболяването).

Алергия калциев хлорид се използва под формата на течен разтвор. Прилага се интравенозно или се приема през устата по време на лечението у дома. По време на интравенозното приложение на това лекарство, тялото проявява бърз отговор на освобождаването на адреналин от надбъбречните жлези, което намалява пропускливостта на капилярите, облекчава подпухналостта и облекчава сърбеж и болкови реакции. Калциевият хлорид също подобрява предаването на нервните импулси, подобрява функционирането на имунната система, което е важно, когато е предразположено към алергии, повишава устойчивостта на организма към инфекции и намалява нивото на възпаление.

Лекарят може да предпише лекарството в една от възможностите за употреба:

 • интравенозно (инжектиране с струя);
 • интравенозно (капково);
 • орално;
 • подкожно.

Въвеждането на калциев хлорид интрамускулно не е желателно, тъй като тази форма на приложение оставя големи кожни лезии върху тялото - синини, натъртвания и хематоми, и също причинява силна болка.

Калциев хлорид възрастни пациенти се нуждаят от 2-3 чаени лъжички, три пъти на ден, за предпочитане веднага след хранене, дозата за деца е 1-2 чаени лъжички. Ако се очаква инжектиране на струя, то необходимата доза от лекарството се прилага много бавно, в рамките на 3-5 минути. За интравенозно капене калциевият хлорид се разрежда с физиологичен разтвор или глюкоза, като се прилагат по 6 капки на минута. Подкожно лекарството се прилага чрез електрофореза.

Алергия към лекарството Калциев хлорид се развива рядко, но има противопоказания за неговото използване:

 • прекомерна концентрация на калций в кръвната плазма;
 • едновременно приемане на сулфатни лекарства;
 • повишена коагулация;
 • артериална атеросклероза.

Ако калциевият хлорид се инжектира прекалено бързо във вената или надвишава дозата, тя може да предизвика тахикардия и фибрилация на сърдечните вентрикули, както и инхибиране на активността на сърдечния мускул.

Трябва да се помни, че само правилното използване на тези калциеви препарати и отсъствието на противопоказания може да има положителен ефект при лечението на алергични заболявания. Като част от комплексната терапия, тези лекарства са способни бързо да елиминират симптомите на неочаквана реакция, да подобрят обмяната на веществата и да ускорят процеса на оздравяване, както и да служат като отлична превенция на последващи пристъпи на алергия.

Калциев глюконат се предлага във всеки отдел на болницата. Мнението на лекаря, който използва това лекарство, казва, че без това лекарство много болести не могат да бъдат лекувани, особено когато клетките на организма се нуждаят особено от калций.

Калцият е един от основните елементи, необходими за нормалната функция на човешкото тяло и се намира във всички тъкани на изследването. Глюконат и калциев хлорид - тези разтвори на соли са може би най-популярното лечение за животозастрашаващи състояния, свързани с хипокалцемия и хиперкалиемия. Допълнителни индикации включват остра тежка хипокалцемия, отравяне с бета-блокери или блокери на калциевите канали.

Калций може да се прилага парентерално в две различни форми: хлорид и глюконат. Най-често предписваният калциев глюконат е интравенозен. Отзивите показват, че с такова въвеждане има минимален дискомфорт и добра толерантност. 10 ml 10% разтвор съдържат 8,9 mg / ml елементарен калций. Обратно, флакон с 10% калциев хлорид осигурява трикратно по-висока концентрация на елементарен калций (27,2 mg / ml). Калциевият хлорид може да се прилага само интравенозно, тъй като причинява некроза на тъканите в случай на инцидентен контакт с кожата. Калциевият глюконат (отзоваването на здравните работници потвърждава това) е най-предпочитаният вариант за пациенти, които не страдат от хемодинамична нестабилност. Въпреки това, глюконатът в черния дроб се метаболизира до калциеви йони и става бионаличен, следователно, в условия на нестабилна хемодинамика или лоша чернодробна функция, за предпочитане е да се използва калциев хлорид. Така че, ако е предписано предписване на калциев глюконат, то може да бъде заменено с калциев хлорид, но да се използва само една трета от дозата и не забравяйте, че прилагането на калциев хлорид е препоръчително с добър венозен достъп с постоянно наблюдение по време на процеса на приложение.

Калциевият глюконат е съединение на калций и глюконова киселина. Калцият е необходим за ефективната работа на сърцето, мускулите и нервната система. Доказано е необходимостта от правилния процес на образуване на кръвни съсиреци в кръвта от употребата на "Калциев глюконат". Отзоваването на лекари доказва, че при заболявания, при които са необходими високи нива на калций, например при хипокалциемия, тетания, алергични и възпалителни процеси, някои видове отравяне, терапията без това лекарство ще бъде неефективна.

Калциевият глюконат обикновено се предписва от лекар, когато е посочен. Във всеки случай дозировката се избира индивидуално.

Ако по време на употребата на лекарството има влошаване на състоянието, тогава трябва да преразгледате назначението или да намалите дозата на лекарството. Когато пациентът приема голямо количество лекарства, са възможни различни усложнения.

Има много различни заболявания, за които се препоръчва предписването на препарата от калциев глюконат. Инструкции, прегледи на много практикуващи ви позволяват да избирате групи от болести, основната причина за които е:

 • хипокалциемия;
 • повишена мембранна пропускливост;
 • нарушена чувствителност на нервните импулси от миоцитите.

Лечението е оправдано, когато:

 • хипопаратироидизъм (остеопороза, латентна тетания), метаболитни нарушения, особено витамин D: рахит (остеомалация, спазмофилия), хиперфосфатемия при пациенти с бъбречна недостатъчност;
 • повишена нужда от калциеви йони: по време на бременност, по време на кърмене и повишен растеж на тялото; недостатъчно съдържание на калций в храната, нарушение на метаболизма му (в постменопауза);
 • засилено отстраняване на калциеви йони, например, с продължително почивка на легло, хронична диария, вторична хипокалцемия с продължителна употреба на диуретици и антиепилептични лекарства, глюкокортикостероиди;
 • отравяне със соли на магнезий, флуор, оксалова киселина и техните соли;
 • хиперкалцемична форма на пароксизмална миолегия.

Калциев глюконат е показан за алергии. Отзивите показват бързо подобряване на състоянието, тъй като намалява пропускливостта на капилярите и намалява подуването. Това свойство се използва за лечение на тромбоцитопенична пурпура и ексудативни дерматози, като херпетивен дерматит.

Лекарят предписва лекарството изключително предпазливо или не го предписва, ако пациентът:

 • е алергичен, чувствителен или реагира на някоя от съставките на калциев глюконат;
 • е по-възрастен човек;
 • страда от разпространение на рак в костната тъкан;
 • има проблеми със сърцето;
 • изследването показва високи нива на калций в кръвта, хиперкалциурия и голям брой витамини D;
 • има бъбречно заболяване.

Калциевият глюконат се предписва с повишено внимание или не е предназначен за деца и юноши на възраст под 18 години.

В медицината съществува правило, че лекарството се предписва само когато клиничните изпитвания са показали, че ползите от приема на лекарството надвишават рисковете. Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни, докато други могат да се разглеждат като незначителни неудобства.

Различните пациенти имат различни реакции към лекарствата. Трудно е да се предскаже кои странични ефекти ще имате от приемането на определено лекарство или ще има странични ефекти върху всички лекарства. Основното нещо - трябва задължително да информирате Вашия лекар за всеки дискомфорт.

Реакциите към лекарството могат да се появят в много случаи:

 • След интравенозно инжектиране могат да възникнат проблеми, ако калциев глюконат не се прилага правилно.
 • Веднага след инжектирането могат да се появят гадене, повръщане, зачервяване, изпотяване, ниско кръвно налягане, изтръпване, чувство на депресия или топлинни вълни, аритмии, ако се инжектира твърде бързо калциев глюконат. Но в някои случаи, проблеми с кръвообращението могат да бъдат фатални.
 • Възможно е да се появят оплаквания за усещането за вкуса на варовик след приложението на препарата „Калциев глюконат-флакон”. Прегледите на много пациенти показват такива странични ефекти.
 • Рядко се наблюдава абцесия след интрамускулно инжектиране.

Ако се чувствате зле или имате притеснения относно страничен ефект, уведомете Вашия лекар.

Ако приемате повече от едно лекарство, те могат да взаимодействат помежду си, увеличавайки или намалявайки ефективността на другите.

Решението за използване на лекарства, които взаимодействат, зависи от конкретните обстоятелства. В такива случаи е необходимо да се промени дозата или да се контролира по-внимателно лекарството.

Когато предписвате лечение, трябва да кажете на лекаря имената на всички лекарства, които приемате. Това ще вземе предвид всички възможни взаимодействия. Това включва всички лекарства, които Вашият лекар, зъболекар, медицинска сестра, медицински сестри, акушерка или фармацевт са поръчали. Трябва също да кажете за лекарства, които сте купили в аптека без рецепта.

Ако приемате калциев глюконат и един от горните лекарства или видове лекарства, уверете се, че Вашият лекар знае за това.

Посочете несъвместимостта на препарата "Калциев глюконат". Таблетки или инжекционен разтвор не могат да се комбинират с карбонати, салицилати, сулфати. Това се потвърждава от огромната практика на използване на това лекарство. Образуването на комплекси с тетрациклини намалява антибактериалния ефект на последния. Когато се лекува с дигиталис, парентералното приложение на калциев глюконат не е показано поради увеличения токсичен ефект на гликозидите. Калциевият глюконат и тиазидните диуретици могат да повишат хиперкалцемията. Ефектът на калцитонин върху хиперкалцемията и бионаличността на фенитоин се намаляват, когато се комбинират с това лекарство.

Лекарства като цефтриаксон, блокери на калциевите канали, сърдечни гликозиди или тиазидни диуретици не се комбинират с калциев глюконат, тъй като има намаляване на ефекта на взаимодействащи лекарства.

Калциевият глюконат може да се комбинира с допълнителни лекарства и витамини. Като цяло няма много информация за техните взаимодействия. Ако ще вземете или вече приемате някакви лекарства и витамини, трябва да попитате Вашия лекар за наличието на известни ефекти, когато се комбинира с калциев глюконат.

Лекарствата могат да взаимодействат с редица хранителни вещества. В някои случаи тя може да бъде вредна и лекарят може да Ви посъветва да следвате определена диета.

В случай на калциев глюконат няма специфични продукти, които трябва да бъдат изключени от вашата диета. И дори пиенето на алкохол няма да повлияе на ефективността на лекарството.

Повечето лекарства могат да повлияят на развитието на бебето в утробата. Когато приемате калциев глюконат, не е необходимо самолечение. Лекарството може да се предписва само от Вашия лекар.

Трябва да обсъдите специфични обстоятелства с Вашия лекар, за да прецените общите рискове и ползи от приемането на това лекарство. Вие и Вашият лекар решавате дали ще приемате това лекарство по време на бременност.

Ако решението е, че не трябва да използвате калциев глюконат, трябва да обсъдите дали има алтернативна медицина, която може да се приема по време на бременност.

Това лекарство прониква в кърмата, така че кърмещите майки трябва да преценят всички рискове и ползи от такова назначение.

Само лекарят решава дали използването на калциев глюконат е препоръчително за деца. Прегледите на педиатрите са в съответствие с факта, че младите пациенти понасят добре лекарството.

Възможно въвеждане на лекарството "Калциев глюконат" - интрамускулно. Прегледи на много лекари казват, че този метод е безопасен, докато има по-дълъг ефект на лекарственото вещество. Интравенозното приложение се използва в остри състояния или за постигане на бърз ефект. Този метод е по-приемлив за деца по схемата 2-3 дни с еднодневна почивка от 1-5 мл. V / m се прилага само на възрастни всеки ден или също по прекъснат курс: 2-3 дни от приема - 1 ден пауза - 2-3 дни на приложение.

Таблетките се вземат 2 или 3 пъти на ден, 1-3 g (2-6 таблетки), без да се смесват с храна и за предпочитане изцедено мляко.

Има много индикации за използването на калциев глюконат. Отзоваването на терапевт или педиатър ни позволява да заключим, че целта на всяко лекарство е стабилност, безопасност и ефикасност. Само от тази гледна точка е показано използването на лекарството.

Калций (Калций, Са) е химичен елемент на основната подгрупа II на периодичната система, Д. И. Менделеев. Пореден номер 20, атомно тегло 40.08. Калцият е постоянна част от тялото.

В медицинската практика се използват следните калциеви препарати: кристален калциев хлорид, калциев глюконат, осалокалинол (виж), калциев лактат. Калциевите препарати са способни да премахнат нарушения, свързани с дефицит на Ca ++ йони в организма по време на тетания, спазмофилия и рахит. Те имат десенсибилизиращо действие и се използват широко при лечението на алергични заболявания (серумна болест, уртикария, ангиоедем, сенна хрема и др.). Калциевите препарати намаляват повишената съдова пропускливост и имат противовъзпалително действие, което е основа за тяхното използване при хеморагичен васкулит, лъчева болест, възпалителни и ексудативни процеси (пневмония, плеврит, аднексит, ендометрит и др.). Те се използват и за лечение на редица кожни заболявания (сърбеж, екзема, псориазис и др.).

Кристален калциев хлорид (Calcium chloratum crystallisatum, Calcii chloridum crystallisatum) се използва под формата на 5-10% перорален разтвор (5-15 ml 2-3 пъти на ден), както и интравенозно (5-15 ml 10% разтвор). Когато лекарството попадне под кожата, има силно дразнене до некроза. Метод на производство: прах, ампули от 5-10 ml 10% разтвор. Калциев глюконат (Calcium gluconicum, Calcii gluconas) се прилага перорално 2–5 g 2-3 пъти дневно, интравенозно и интрамускулно 5-10 ml 10% разтвор дневно или през ден. Метод на производство: прах, таблетки от 0,5 g и 10 ml ампули с 10% разтвор. Калциев лактат (Calcium lacticum, Calcii lactas) се прилага перорално в доза 0,5–1 g в прахове или в 5-10% воден разтвор (в гореща вода) 2-3 пъти дневно.

Калциевите препарати са противопоказани с тенденция към тромбоза, напреднала атеросклероза, повишени нива на калций в кръвта. Калциев карбонат - виж креда.

Калциев глюконат. Калциев глюконат (Calcium gluconicum. Calcii gluconas) е бял, гранулиран или без мирис аморфен прах и вкус; трудно е да се разтвори в студена вода (1:50), лесно в кипене (1: 6), неразтворим в алкохол и етер. Съдържа 9% калций. Готовите разтвори са бистри, безцветни, рН 6.0-7.5.

Според основните фармакологични свойства, според показанията и противопоказанията за употреба е подобно на калциев хлорид. Той има по-малко локално дразнещо действие и затова е подходящ за подкожно и интрамускулно приложение.

Начин на приложение. Инжектира се интравенозно (бавно инжектиране, но 5-10 ml 10% воден разтвор на възрастни, 1–5 ml 10% воден разтвор на деца), интрамускулно (5-10 ml 10% воден разтвор, инжектиран само на възрастни) и вътре ( преди хранене, 2,0–5,0, 3-4 пъти дневно за възрастни, деца от 0,25 до 1,5, 2-3 пъти дневно).

Формуляр за освобождаване. Таблетки на прах 0.5; ампули от 10 ml 10% разтвор.

Да се ​​съхранява в добре запушени стъклени буркани или в други добре уплътнени съдове и в споените ампули.
Rp. Calcii gluconici 50.0.
D. 1 чаена лъжичка 2-3 пъти дневно преди хранене.
Rp. Calcii gluconici 0,5,
Г. t. г. N. 20 в табл.
S. 1-2 таблетки 3-4 пъти дневно
преди хранене.
Rp. Sol. Calcii gluconici 10% 10.0. Г. t. г. N. 10 в Ampulis. S. При 5-10 ml в мускулите.

Калцият е млечен. Калциев лактат (Calcium lacticum. Calcii lactas) - бели зърна или бял фин прах без мирис. Бавно се разтваря в студена вода (1:20), леко нагрята. Съдържа 13% калций.

Начин на употреба. Прилага се вътре в същите случаи като калциев хлорид и глюконова киселина. За разлика от първия, той не дразни стомашната лигавица, за разлика от втория, той е по-ефективен, когато се прилага орално, тъй като съдържа по-висок процент калций. Приема се в прахове (0,5-1,0) или в 5-10% разтвор 2-3 пъти дневно.

Кристален калциев хлорид (Calcium chloratum crystallisatum) - безцветни кристали без мирис, с горчиво-солен вкус, много лесно разтворим във вода (4: 1). При разтваряне водата се охлажда силно. Изключително хигроскопични, те се разтварят, когато се съхраняват във въздуха. Те се топят при 34 ° С в тяхната кристализационна вода. Съдържа 27% калций. Разтворите се стерилизират при 120 ° за половин час.

Калцият играе важна роля в жизнените функции на организма. Калциевите йони са необходими за осъществяване на процеса на предаване на нервните импулси, намаляване на скелетните мускули и сърдечни мускули, образуване на кости, кръвосъсирване и нормална активност на други органи и системи. Намаляването на съдържанието на йонизиран калций в кръвната плазма води до развитие на тетания.

Показания. Хипофункция на паращитовидните жлези. Повишено отделяне на калций от организма при продължително обездвижване на пациента. Алергични състояния (интравенозният калций в този случай води до възбуждане на симпатиковото разделяне на автономната нервна система и адреналиновата секреция от надбъбречните жлези). Хеморагичен васкулит. Радиационна болест Възпалителни и ексудативни процеси. Сърбеж. Псориазис. Екзема. Паренхимен хепатит. Токсично увреждане на черния дроб. Нефрит. Кървене. Подуване. Лекарството се прилага и за усилване на действието на дигиталиса.

Начин на употреба. Калциевият хлорид се инжектира бавно във вената, с чувство за треска, което възниква първо в устата и след това се разпространява по цялото тяло.

В случай на интравенозно приложение на лекарството е необходимо стриктно да се спазват всички правила на техниката на приложение, за да се избегне смъртта на фибри, която се развива, когато тя попадне под кожата. В такива случаи, като изсмукват разтвор на калциев хлорид в тъканта, без да отстранявате иглите, те инжектират 10-15 ml 10% стерилен разтвор на натриев или магнезиев сулфат директно в увредената област. Реакцията протича с образуването на неразтворим и недразнещ калциев сулфат.

Противопоказания. Склонност към тромбоза. Далеч напредналата атеросклероза. Повишен калций в кръвта.

Формуляр за освобождаване. Стъклени буркани и ампули от 5-10 ml от Южен разтвор.
Rp. Calcii chlorati 10.0.
Aquae destillatae 200.0.
М. D. С. 1 супена лъжица 3-4 пъти на ден.
Rp. Sol. Калциев хлорати 10% 10.0.
Г. t. г. N. 6 в ампули.
S. На 5 - 10 ml във вена.

 • Калций (кръвен тест)

Горещо инжектиране на калциев хлорид преди въвеждането не се нагрява. Името му е продиктувано от спецификата на ефектите на прилаганото лекарство върху тялото. След такава инжекция човек има усещане за топлина, разпространяваща се в тялото, което започва с усещане за парене в областта на устната кухина. Това е горещи снимки, които се дават по време на настинки или алергии. Те се прилагат интравенозно и, разширявайки кръвоносните съдове, в първия момент създават топли усещания в цялото тяло. Има няколко вида такива лекарства, които се наричат ​​"горещи" инжекции. Много от тях отиват да попълват калция в организма.

Този микроелемент е необходим за нормална сърдечна функция, подобрява съсирването на кръвта, помага при подаване на сигнали до мозъка и участва в образуването на костна тъкан. След преглед на неговите функции може да се заключи, че трябва да се използва калций:

 • бременни жени и жени по време на кърмене, защото по това време се изисква голямо количество от този микроелемент;
 • за хора, които по различни причини не усвояват калция от червата или с нормална диета, консумираното количество не достига нормата;
 • като допълнително лекарство за комплексна анти-шокова терапия;
 • като едно от средствата за елиминиране на алергични реакции и възпаления;
 • пациенти с билиарна, бъбречна или чревна колика;
 • за подобряване на кръвоносните съдове, намаляване на тяхната пропускливост.

Ако такава инжекция е въведена във вена с малък диаметър, тогава съществува риск от химическо изгаряне на лигавиците му, което води до различни усложнения като тромбофлебит и подобни заболявания. Ако случайно калциев хлорид попадне в мускула, а не във вената, некрозата, образувана след това, не може да бъде елиминирана без хирургическа намеса.

Преди да използвате тази гореща инжекция, лекарят определено ще установи дали тялото на пациента не е чувствително към калциев глюконат. Инжекцията се прилага бавно, бързото въвеждане е изпълнено със спиране на сърцето.

Това лекарство не се използва само за възстановяване на липсващия минерал, но се използва и за лечение на кожни, възпалителни, алергични и съдови заболявания. Той е подобен на калциевия хлорид, но действа по-нежно.

Този инструмент се въвежда в тялото по три начина:

 • интравенозно бързо или с капкомер;
 • интракардиално, в пространството на един от нейните вентрикули.

Калциевият глюконат не може да се прилага на деца, поради вероятността от тъканна некроза. Интрамускулните инжекции с това лекарство са изключени.

 • с комплексно лечение на алергични реакции, дори ако те са възникнали като страничен ефект върху други лекарства;
 • да спре кървенето;
 • при хронични заболявания, като постоянна диария или бъбречна недостатъчност;
 • по време на хода на заболяванията на дихателните органи: туберкулоза и бронхиална астма;
 • за укрепване на стените на сърцето и кръвоносните съдове.

След инжектиране на калциев глюконат може да започне повръщане, гадене и брадикардия.

"Горещите" инжекции включват също така описания по-долу препарат.

Това се прави интрамускулно, а понякога и интравенозно. Инжектирайте медикамента бавно, обикновено в задните части, защото това е мястото на тялото с най-голямо натрупване на мускулите. Най-често се използва горният им квадрант.

Магнезията се използва при бременни жени, изложени на риск от спонтанен аборт. Използва се и:

 • за предотвратяване на припадъци и отпускане на стените на кръвоносните съдове;
 • с хипертония, за намаляване на високото налягане;
 • за подобряване на кръвообращението чрез разширяване на артериите.

След инжектирането е необходимо да прекарате известно време в хоризонтално положение, така че получената магнетизация да не застине. Някои хора не могат самостоятелно да прехвърлят ефектите си, те се предлагат обезболяващи.

Предозирането на лекарства може да доведе до неизправност на дихателната и нервната система. Често има сънливост и слабост.

Показания за използване на горещи инжекции са много, но всяка от тях работи по различни начини. Калциевият иглуконат хлорид с неправилна доза може да предизвика преждевременно раждане, а магнезият, напротив, се предписва за предотвратяване на спонтанен аборт. Естествено, такива сериозни инжекции трябва да се извършват само от специалисти, самолечението е забранено от тях. Всяко предозиране може да бъде вредно за здравето.

Възможно ли е да се предпишат горещи инжекции за деца, за да се допълни калций? Д-р Комаровски отговаря.

За Повече Информация Относно Вида Алергии